Notariusz Legionowo

22 784 84 84

Notariusz Legionowo Dobry, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio

NOTARIUSZ LEGIONOWO

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

NOTARIUSZ LEGIONOWO
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE

NOTARIUSZE:

Katarzyna Kozyra
Angelika Ceran

ul. Józefa Piłsudskiego 39/lok. 121, 05-120 Legionowo

Notariusz Legionowo, Kancelaria Notarialna w Legionowie Tanio, Dobry

Dokumenty

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI/DOMU)

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku) albo w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (wydaje starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12),
 • w przypadku dokonania podziału nieruchomości, który nie został ujawniony w księdze wieczystej – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku takiego planu (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – urząd właściwej dzielnicy m.st. Warszawy) oraz decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
 • zaświadczenie, z którego wynikać będzie, czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości),
 • zaświadczenie, z którego wynikać będzie, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (wydaje starostwo powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – Lasy Miejskie, ul. Korkowa 170A),
 • zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – urząd właściwej dzielnicy m.st. Warszawy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że w budynku usytuowanym na nieruchomości nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – urząd właściwej dzielnicy m.st. Warszawy),
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku usytuowanego na nieruchomości,
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki oraz niezbędne uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności,
 • w przypadku osób fizycznych – umowy majątkowe małżeńskie stron, jeżeli zostały zawarte,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • zaświadczenie banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką,
 • umowa kredytu oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie zabezpieczenia kredytu, jeżeli nieruchomość nabywana jest za środki pochodzące z kredytu,
 • dodatkowo (według uznania stron) – zaświadczenie/zaświadczenia właściwych organów o niezaleganiu w podatkach oraz innych należnościach,
 • w przypadku zawierania umowy darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności – odpis skrócony aktu stanu cywilnego nabywcy.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku) albo w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • zaświadczenie, z którego wynikać będzie, czy nieruchomość (grunt pod budynkiem, w którym znajduje się lokal) położona jest na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości),
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – urząd właściwej dzielnicy m.st. Warszawy),
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki oraz niezbędne uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności,
 • w przypadku osób fizycznych – umowy majątkowe małżeńskie stron, jeżeli zostały zawarte,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • zaświadczenie banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką,
 • umowa kredytu oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie zabezpieczenia kredytu, jeżeli nieruchomość nabywana jest za środki pochodzące z kredytu,
 • dodatkowo (według uznania stron) – zaświadczenie/zaświadczenia właściwych organów o niezaleganiu w podatkach oraz innych należnościach,
 • w przypadku zawierania umowy darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności – odpis skrócony aktu stanu cywilnego nabywcy.

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • numer księgi wieczystej, o ile została założona,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział lokalu, akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współuprawnienia (dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku) albo w drodze dziedziczenia – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz potwierdzające brak zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (wydaje urząd miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a w Warszawie – urząd właściwej dzielnicy m.st. Warszawy),
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),
 • w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa spółki oraz niezbędne uchwały obejmujące zgodę na dokonanie czynności,
 • w przypadku osób fizycznych – umowy majątkowe małżeńskie stron, jeżeli zostały zawarte,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • zaświadczenie banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążone jest hipoteką,
 • umowa kredytu oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie zabezpieczenia kredytu, jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabywane jest za środki pochodzące z kredytu,
 • w przypadku zawierania umowy darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współuprawnienia – odpis skrócony aktu stanu cywilnego nabywcy.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (stwierdzenie nabycia spadku)

 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego),
 • wszystkie testamenty zmarłego,
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lub praw, które wchodzą w skład spadku po zmarłym,
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania).

NAJEM OKAZJONALNY

 • umowa najmu okazjonalnego,
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania),
 • załącznik – oświadczenie najemcy o wskazaniu innego lokalu (drukuj),
 • załącznik – oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu w przypadku ustania stosunku najmu (drukuj).

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (o ile umowa zawierana jest w trakcie trwania małżeństwa),
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujących dotychczas zawarte umowy majątkowe małżeńskie (o ile takie były zawarte),
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji).

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI (PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI, HIPOTEKA)

 • dokument, z którego wynika wierzytelność (np. umowa kredytu/pożyczki, umowa najmu, w tym okazjonalnego czy instytucjonalnego),
 • dowody osobiste lub paszporty (wymagane dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji),

w przypadku ustanawiania hipoteki dodatkowo:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku nabycia nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności/współuprawnienia (dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku) albo w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

5/5 - 47 ocen